Login ได้เฉพาะนักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านั้น

username/id  
password  
   

หมายเหตุ

ในกรณีเป็นนักศึกษา
username/id   จะใช้รหัสประจำตัวนักศึกษา
password       อาจเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรก็ได้ อย่างน้อย 4 หลัก และไม่เกิน 8 หลัก
-กรณีเข้าสู่ระบบครั้งแรก ระบบจะกำหนดเป็น  วันเดือนปีเกิด   เช่น  [--เกิด 1 มกราคม 2525 รหัสผ่านคือ 01012525--]
โปรแกรมจะให้เปลี่ยน password   ซึ่ง password อาจเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรก็ได้ อย่างน้อย 4 หลัก และไม่เกิน 8 หลัก
-นักศึกษาต้องเก็บรักษา password เป็นความลับส่วนตัว ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้   ติดต่อสำนักทะเบียนและประมวลผล


คำแนะนำ เมื่อนักศึกษาเสร็จสิ้นการใช้งานแล้ว นักศึกษาจะต้องออกจากระบบทุกครั้งโดยคลิกที่เมนู "Logout" เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นเข้ามาใช้งานแทนนักศึกษาได้ ส่วนในกรณีที่นักศึกษาลืมคลิกที่เมนู "Logout" ระบบจะทำการตัดนักศึกษาออกจากระบบโดยอัตโนมัติ ภายในเวลาไม่เกิน 15 นาที